Zeleni otoci i reciklažna dvorišta


Sveti Križ Začretje

U srijedu, 29.06.2016. godine u Svetom Križu Začretju, u rad je pušteno mobilno reciklažno dvorište. To je pokretna tehnička jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Općina Sveti Križ Začretje je opisanu mobilnu jedinicu nabavila uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a za početak će biti smještena na Trgu hrvatske kraljice Jelene, u dvorištu iza zgrade Općine. U prvih šest mjeseci ove godine mobilno reciklažno dvorište biti će otvoreno jednom mjesečno – svake prve srijede u mjesecu. Kasnije se isto planira premještati po mjesnim odborima kako bi građani, doslovce na kućnom pragu mogli odlagati posebne vrste otpada.
Građanima Općine Sveti Križ Začretje na ovaj način omogućeno je besplatno zbrinjavanje posebnih vrsta otpada poput ambalaže pesticida, deterdženata koji sadrže opasne tvari, drva koje sadrži opasne tvari, metalne i staklene ambalaže, boja, ljepila, plastike, limenki, papira, starih baterija i akumulatora, otpadnog motornog ulja, otpadnog jestivog ulja, EE otpada te ostalih posebnih vrsta otpada.
Općina Sveti Križ Začretje posljednjih godina učestalo realizira projekte usmjerene na zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom. Tako je uvedeno selektivno zbrinjavanje otpada, uspostavljeni su zeleni otoci, sanirano je zatvoreno odlagalište komunalnog otpada u Pustodolu Začretskom te brojna divlja odlagališta, u što je ukupno uloženo preko 3.000.000,00 kuna.
Cilj svih ovih aktivnosti pa i uspostave mobilnog reciklažnog dvorišta je prvenstveno zaštititi okoliš i očuvati prirodna i kulturna bogatstva te doprinijeti općoj zaštiti okoliša kroz mijenjanje postojećih navika štetnih po okoliš.

Bedekovčina

Opis

Zeleni otok je jasno označeno i lako dostupno mjesto na kojem građani mogu u namjenske spremnike odložiti odvojeno prikupljeni otpad koji svakodnevno nastaje u većim količinama kao što je papir, plastika, staklo, otpadni tekstil itd.
Ovako sakupljene sastavnice komunalnog otpada predaju se ovlaštenim sakupljačima, na temelju međusobnih ugovornih obveza.
Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.
Tretira se kao građevina za gospodarenje otpadom, te kao takvo mora biti predviđeno u prostornom planu i zahtjeva izradu tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji i drugim važećim propisima.
Jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da, među ostalim, osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području jedinica lokalne samouprave.
Pri odabiru lokacije reciklažnog dvorišta, jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati da prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, odnosno način rada mobilne jedinice omogućava pristupačno korištenje istih svim stanovnicima područja za koje su uspostavljena reciklažna dvorišta, odnosno mobilne jedinice.